Algemene voorwaarden Vormen & Waerden

Definities:

 • Opdrachtgever de wederpartij van Opdrachtnemer
 • Opdrachtnemer: Vormen & Waerden
 1. Aanbieding en overeenkomst
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Vormen & Waerden, goederen, werkzaamheden en/of diensten, de daaruit voortvloeiende resultaten daaronder begrepen, (hierna gezamenlijk te noemen: de “Prestaties”) van welke aard dan ook, aan Opdrachtgever levert, ook indien deze Prestaties niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
  2. Alle offertes en aanbiedingen van Vormen & Waerden hebben een aanvaardingstermijn van 14 dagen, ingaande vanaf de op de offerte vermelde datum.
  3. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Vormen & Waerden en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
  6. Indien Vormen & Waerden niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 2. Prijs en betaling
  1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient Opdrachtgever alle betalingen in euro’s te voldoen.
  2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Vormen & Waerden gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
  3. Vormen & Waerden is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor Prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
  4. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Vormen & Waerden kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.2 of 2.3, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Vormen & Waerden genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.
  5. Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Opdrachtgever heeft geen recht tot verrekening, compensatie hoe ook genaamd, van diens facturen en/of (beweerdelijke) vorderingen, met de facturen van Vormen & Waerden.
  6. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn (volledig) betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente vermeerderd met twee (2) procent verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledig vergoeding van buitengerechtelijke, waarvan de hoogte wordt bepaald aan de hand van Rapport BGK-Integraal 2013. en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins
  7. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen in de eerste plaats in mindering te laten strekken op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente. Vormen & Waerden kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
 3. Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding
  1. Elk van partijen staat er voor in, dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
  2. Elk van partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede tot één jaar na beëindiging daarvan, slechts na goed zakelijk overleg en schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
 4. Inschakelen derden
  1. Vormen & Waerden zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  2. Vormen & Waerden heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Indien door Vormen & Waerden of door Vormen & Waerden ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 5. Risico
  1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever gebruikte en/of aangewezen hulppersoon zijn gebracht.
 6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
  1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst door Vormen & Waerden ontwikkelde of ter beschikking gestelde Prestaties, waaronder doch niet beperkt tot interactie- en visuele ontwerpen, front-end en back-end code, materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Vormen & Waerden of diens licentiegevers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de resultaten niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
  2. Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
  3. Het is Vormen & Waerden toegestaan om haar bedrijfsnaam en/of logo in en/of op de Prestaties te vermelden, alsmede via mediakanalen aan Opdrachtgever te refereren als haar Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de Prestaties te verwijderen of te wijzigen. Bij overtreding van het in dit lid bepaalde is Opdrachtgever een direct opeisbare boete aan Vormen & Waerden verschuldigd van € 50.000, - per overtreding.
  4. Vormen & Waerden zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Vormen & Waerden zelf ontwikkelde of ontworpen Prestaties inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever Vormen & Waerden onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en bovendien de afhandeling van de zaak, het treffen van eventuele schikkingen daaronder begrepen, geheel overlaat aan Vormen & Waerden.
  5. Opdrachtgever staat ervoor in dat eventuele rechten van derden zich op geen enkele wijze verzetten tegen beschikbaarstelling aan Vormen & Waerden van materialen of informatie, met het doel van gebruik en/of bewerking. Opdrachtgever zal Vormen & Waerden vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik en/of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden. Meer algemeen vrijwaart Opdrachtgever Vormen & Waerden voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Vormen & Waerden toerekenbaar is. Alle kosten en schade aan de zijde van Vormen & Waerden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 7. Medewerking door Opdrachtgever
  1. Opdrachtgever zal Vormen & Waerden steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
  2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door Vormen & Waerden te leveren Prestaties.
  3. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Het staat Vormen & Waerden vrij om de resultaten te leveren door deze online voor Opdrachtgever beschikbaar te houden.
  4. Indien vóór de uitvoering van de overeenkomst de naar het oordeel van Vormen & Waerden noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Vormen & Waerden staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Vormen & Waerden in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
  5. In geval medewerkers van Vormen & Waerden op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals - indien van toepassing - een werkruimte (conform de alsdan geldende ARBO wetgeving) met telecommunicatiefaciliteiten et cetera zorgdragen. Opdrachtgever zal Vormen & Waerden vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Vormen & Waerden daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade hebben geleden en/of lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.
 8. Leveringstermijnen
  1. Is voor de uitvoering van bepaalde Prestaties een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 9. Beëindiging
  1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens een tekortkoming in de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting slechts toe, indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
  2. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door Vormen & Waerden worden opgezegd tegen 31 december van het lopende jaar, zulks met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
  3. In afwijking van artikel 9.1 kan Vormen & Waerden de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk worden beëindigd: indien Opdrachtgever -al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend en/of; indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd en/of; indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen en/of; indien de zeggenschap binnen en/of over de onderneming aanmerkelijk wijzigt.
  4. Vormen & Waerden is op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten ontstaan als gevolg van de beëindiging in de hiervoor genoemde gevallen.
  5. Indien Opdrachtgever op het moment van de beëindigen reeds Prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze Prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij Vormen & Waerden ten aanzien van die Prestaties in verzuim is. Bedragen die Vormen & Waerden vóór de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht en/of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
 10. Aansprakelijkheid van Vormen & Waerden; vrijwaring
  1. Behoudens in gevallen van aansprakelijkheid voor schade ontstaan door Vormen & Waerden’s opzet of bewuste roekeloosheid, aanvaardt Vormen & Waerden slechts verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.
  2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is Vormen & Waerden - met inachtneming van het hierna in artikel 10.3 bepaalde - slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven Prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Vormen & Waerden voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte of gevolgschade of schade wegens gemiste omzet en gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
  3. De door Vormen & Waerden te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen is beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval en in ieder geval tot 50% van de op grond van de betreffende overeenkomst door Vormen & Waerden aan Opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief BTW). Indien en voor zover de overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen bij de betreffende overeenkomst voor de prestaties van Vormen & Waerden in de periode van zes maanden voorafgaande aan het verzuim van Vormen & Waerden. Onverminderd het hiervoor bepaalde bedraagt de schadevergoeding, indien en voor zover Vormen & Waerden Prestaties van derden aan Opdrachtgever ter beschikking stelt, in geen geval meer dan de schade die in het desbetreffende geval door die derde(n) aan Vormen & Waerden dan wel rechtstreeks aan Opdrachtgever wordt uitgekeerd.
  4. In geval van een onrechtmatige daad van Vormen & Waerden of van haar werknemers of ondergeschikten waarvoor Vormen & Waerden rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Vormen & Waerden slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen zal de door Vormen & Waerden verschuldigde schadevergoeding beperkt zijn tot het door de verzekeraar uit te keren bedrag doch in ieder geval tot een bedrag van € 100.000, - per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
  5. Aansprakelijkheid van Vormen & Waerden voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in artikel 10.4 hiervoor wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover op deze uitsluiting geen beroep kan worden gedaan, zal de door Vormen & Waerden verschuldigde schadevergoeding beperkt zijn tot het door de verzekeraar uit te keren bedrag doch in ieder geval tot een bedrag van € 100.000, - per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis..
  6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds, dat Opdrachtgever de schade onverwijld, doch in geen geval later dan één maand na het ontstaan daarvan bij aangetekende brief bij Vormen & Waerden heeft gemeld. Bij gebreke daarvan komt elk recht op schadevergoeding te vervallen.
  7. Opdrachtgever vrijwaart Vormen & Waerden voor alle schade die Vormen & Waerden mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden, werknemers van Opdrachtgever daaronder begrepen, die verband houden met de door Vormen & Waerden aan Opdrachtgever geleverde Prestaties.
  8. Het in dit artikel bepaalde, geldt tevens ten behoeve van werknemers van Vormen & Waerden en eventuele derden die Vormen & Waerden bij de levering van producten en resultaten en/of verlening van diensten inschakelt of laat inschakelen.
 11. Overmacht
  1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Vormen & Waerden.
  2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door ontbinding te beëindigen middels een schriftelijke kennisgeving. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen jegens elkaar tot meer verplicht zijn.
 12. Wijziging en meerwerk
  1. Indien Vormen & Waerden op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere Prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze Prestaties (zijnde meerwerk) door Opdrachtgever aan Vormen & Waerden worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Vormen & Waerden. Vormen & Waerden is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen, dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
  2. Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat door Prestaties als bedoeld in artikel 12.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de overeenkomst, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Vormen & Waerden, kunnen worden beïnvloed.
  3. Voor zover voor de overeenkomst een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra Prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Vormen & Waerden Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
 13. Toepasselijk recht en geschillen
  1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
  2. De geschillen welke tussen Vormen & Waerden en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Vormen & Waerden met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.
  3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 14. Prestatie van toeleverancier
  1. Indien een toeleverancier van Vormen & Waerden het recht tot het gebruik van de Prestatie door Opdrachtgever slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomst of indien onderhoud en ondersteuning worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhouds- ofwel ondersteuningsovereenkomst van de toeleverancier, zijn de bepalingen van die overeenkomsten van toepassing. Opdrachtgever aanvaardt de genoemde bepalingen in de overeenkomsten van toeleveranciers en Vormen & Waerden zal Opdrachtgever uitsluitend op diens schriftelijk verzoek informeren over de inhoud daarvan.

Rotterdam, Juni 2018